Reservaсja

On-line
Bardzo wygodne formularza rezerwacji! W tym celu nale?y wype?ni? formularz i wy?lij go do nas. Odpowied? na wniosek otrzymasz w ci?gu trzech godzin.
Us?uga jest bezp?atna dla pre-stwierdzi?, op?ata zostanie obci??ona kosztami rezerwacji. 2 godziny przed up?ywem wniosek z numerem rezerwacji zostanie usuni?ty.

Przez telefon mo?na zarezerwowa? pokój w dniu przyjazdu. Administrator przyjmuje wnioski i odpowiada na pytania przez ca?? dob?!

Rezerwacja gwarantowana.

Rezerwacja dla których produkowane pe?n? lub cz??ciow? predoplpta jest gwarantowana.

Rezerwacja bez op?at nie jest gwarantowane. A w przypadku taryf w hotelu w kierunku wzrostu dni du?ego obci??enia, po przyje?dzie do hotelu b?dzie op?ata wed?ug kursu w dniu przyjazdu.

Rabaty

- Aby uzyska? dodatkowe miejsce w jednym z pokoi dwuosobowych wy?szej kategorii "luksusowe" i "Junior" o 50%

- W pojedynczych pokoje dla osób niepe?nosprawnych na poziomie 50% ustalonego taryfowych na ?ó?ka w produkcji nieprawid?owego certyfikatu

- Podczas sprawdzania numerów w weekendy i ?wi?ta rabat 20% zestawu ?ó?ka

- Dla grup turystycznych, dru?yny sportowe, 10 lub wi?cej osób w wysoko?ci 20% stawki ustawienie ?ó?ek szpitalnych

- To m?? w ci?gu miesi?ca od daty rejestracji ma??e?stwa w 10% ustalonego taryfowych na ?ó?kach.

W warunkach jednoczesnego stosowania dwóch lub wi?cej rodzajów zni?ki nie kumuluj? si?. Go?cie mog? korzysta? ze zni?kami jednego wi?kszego.

E-mail:
W przypadku rezerwacji przez e-mail, nale?y poda? nast?puj?ce informacje:
Nazwisko, imi?, data przyjazdu, przewidywany czas dzie? wyjazdu, pokój, liczba miejsc / pokoi i dost?pno?? us?ug dodatkowych. Wniosek o pokojach jest po??dane, aby potwierdzi? jeden dzie? przed przyjazdem.
Firmy musz? poda? numer telefonu zwrotnego. Ceny i warunki ?ycia w sprawie wniosków o du?ej liczbie pokoi omawiane s? indywidualnie.
Nasz adres: http://malorita-hotel.by